Kunnen we zonder nieuwe politieke economie het milieu en onszelf redden?

Ecomodernisme vs. rechtvaardige transitie

PROJECT TITEL

WELT project Lyc. Waterbaan 3de graad | Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Breuklijn ecomodernisme vs. rechtvaardige transitie

Probleemstelling

Kunnen we zonder nieuwe politieke economie het milieu en onszelf redden?  

Totale tijdsduur

Ong. 70 lesuren + Projectmap / OC

Voornaamste doelen

Leerlingen een algemeen inzicht bijbrengen in de ecologische crisis; Leerlingen een wereld-systeem analyse van globalisering bijbrengen; Leerlingen laten reflecteren over mogelijke alternatieve politiek economische systemen; Leerlingen hun actieve engagement leren kaderen in de rechtstaat en vertegenwoordigende democratie; Leerlingen meer inspraak in de stad geven

BETROKKEN SLEUTELCOMPETENTIES EN BOUWSTENEN

Gezondheid: Het mentaal welbevinden opbouwen, onderhouden en versterken; Nederlands: Nederlands gebruiken als communicatiemiddel; Literatuur in het Nederlands beleven; Andere talen: Andere talen gebruiken als communicatiemiddel; Kenmerken en principes inzetten; Literatuur in vreemde talen beleven; Leren Leren: Zichzelf als lerende begrijpen; Geschikte activiteiten, strategieën en tools inzetten; Een onderzoeksprobleem verkennen; Leerproces reguleren; Samen het leerproces vormgeven; Domeinspecifieke terminologie, symbolen en voorstellingen hanteren; Burgerschap: Identiteit; Diversiteit in het samenleven; Actief participeren aan de samenleving; Democratische besluitvorming; Democratische principes duiden; Kritisch benaderen van maatschappelijke ontwikkelingen; Digitale vaardigheden: Digitale media gebruiken om te creëren; Cultureel bewustzijn en culturele expressie: Uitingen duiden in de context; Verbeelding gericht inzetten bij het creëeren van artistiek werk; Ruimtelijk bewustzijn: Personen, plaatsen, patronen en processen situeren in ruimte en tijd; Plaatsbegrip hanteren om gebeurtenissen te situeren; Ruimtelijke patronen en processen verklaren; Economische en financiële competenties: reflecteren over de werking van markten en de economie als systeem; Historisch bewustzijn: Historische fenomenen situeren vanuit historisch referentiekader; Kritisch reflecteren met en over bronnen; Tot beargumenteerde historische beeldvorming komen; Over relatie tussen verleden, heden en toekomst reflecteren; Wiskunde, exacte wetenschappen en technologie: Inzicht ontwikkelen in en omgaan met data; Analyseren en problemen oplossen met analyseren en mathematiseren; Ondernemingszin: Opportuniteit zien en creatief verkennen; Uitvoerbaarheid verkennen en stapsgewijs uitvoeren; (Duurzame) keuzes maken; Interlevensbeschouwelijke competenties

COHERENTIETEKST

Aanleiding (verband met breuklijn)

Om de bosbrossers te verdedigen, schreef voormalig vice-voorzitter van het IPCC Van Ypersele, samen met 300 collega’s: “Deze beschaving afwijzen en aan de kaak stellen lijkt ons simpelweg een daad van burgerzin.” (De Morgen, 21/02) Vandaag kan men de menselijke oorzaak van het doorgeschoten broeikaseffect niet langer ontkennen, maar dat onze beschaving moet worden afgewezen om het probleem op te lossen, is zeker geen onbetwiste stelling. Al was het maar omdat niet meteen duidelijk is wat met die beschaving precies wordt bedoeld. In de samenleving kan men rond deze kwestie wel een breuklijn herkennen tussen enerzijds ecomodernisten en anderzijds zij die pleiten voor system change of rechtvaardige transitie.

Ecomodernisten zijn voorstander van de ontkoppeling van de menselijke ontwikkeling van (zijn impact op) de natuur, door in te zetten op verdere modernisering. Zij vinden dat de mensheid er in de laatste twee eeuwen met rasse schreden op vooruitgegaan is. Volgens hen doen we best gewoon verder met intensivering van landbouw en verstedelijking. Fundamenteel is er volgens hen niks mis met onze beschaving. Er zijn geen grenzen aan de menselijke consumptie of de economische groei. Wanneer een land voldoende ontwikkeld is, piekt zijn behoefte aan producten en daalt zijn uitstoot. Voor het overige is klimaatverandering in hun ogen in essentie een technologisch probleem. Zij zien zichzelf als pragmatici.

Wie daarentegen een rechtvaardige transitie bepleit, is van mening dat (investeren in) technologie alleen onvoldoende is. Niet alleen omwille van het tijdstekort om onder 1,5°C te blijven, maar ook omdat het groeimodel van het huidige systeem alle efficiëntiewinst teniet doet en meer dan enkel het klimaat vernielt. Voorgestelde oplossingen binnen het systeem zijn volgens hen ontoereikend en vaak ook onrechtvaardig. Modernisering en ontkoppeling zijn in hun ogen verre van probleemloos. Zij vinden dat we van andere levenswijzen wel degelijk wat kunnen leren. Voor hen dient het doel of de oplossing (vooral) een andere politieke economie te zijn.

Met dit inhoudelijk uitdagende en fundamentele vraagstuk gaat dit WELT project, voortbouwend op wat de leerlingen vorig jaar reeds leerden over de klimaatproblematiek, voorbij het klassieke project duurzaamheid en (her)politiseert het de strijd om de toekomst.

Fase 1. Probleemstelling

Het project vangt aan met een feestelijk ingeklede starthappening waarbij de algemene coördinatie samen met zoveel mogelijk betrokken leerkrachten en organisaties een inleiding of overzicht geven aan alle deelnemende leerlingen.

Eerst wordt een enquête bij de leerlingen afgenomen om de voorkennis te peilen. Vervolgens geeft de algmene coördinatie uitleg bij Het Jeugdstadhuis en het overkoepelende thema “ecomodernisme vs. rechtvaardige transitie”. Na een kort overzicht van de minimumonderdelen van het project volgt een verrassingsbezoek van Youth4Climate, dat een korte toespraak geeft en waaraan de leerlingen (onvoorbereid) enkele vragen kunnen stellen.

De leerkrachten vertellen de leerlingen dat hun onderzoekscompetentie (OC) betrekking kan hebben op een onderdeel uit de algemene kennislijn of een bijzonder wetenschappelijk vraagstuk kan zijn, dat de leerlingen relateren aan één of meerdere SDG.

Tweede vereiste bij de OC is de koppeling met het service-leren. De organisatie Commonslab Antwerpen  zorgde voor een eerste reeks mogelijke middenveldorganisaties of buurtverenigingen actief rond (een aspect van) de milieucrisis, waaruit de leerlingen een zullen kiezen die relevant is voor hun onderzoeksvraag.

Na het overzicht bekijken de leerlingen in groepjes een verschillende film naar keuze: Captain fantastic, The Age of Stupid, Before the flood, waarna ze de vraag beantwoorden: wat stelt iedere film als oplossing voor de milieucrisis voor? Vervolgens vergelijken ze hun antwoorden.

De starthappening wordt afgesloten met een brainstrom onder de leerlingen over welke eventuele deelprojecten of acties zij zelf nog zouden willen toevoegen aan het WELT project.

Fase 2. Analyse

Terwijl de lln. hun service-leren ondernemen en zich ook inwerken in hun OC problematiek, wordt op andere momenten (verspreid over een twaalftal weken) in de analyse-fase een zigzag van wetenschappelijke vakken in het kennis-luik en taalvakken in het doe-luik gemaakt.

De vakken bouwen de nodige achtergrondkennis op voor de leerlingen om zich een gedegen beeld van de verschillen tussen ecomodernisme en rechtvaardige transitie te kunnen vormen. Ieder vak neemt hier zo’n twee tot vier uren op zich (voor begrijpend lezen in de taalvakken komt daar ook enig leeswerk voor de leerlingen thuis bij kijken).

De eerste stap wordt gezet in Aardrijkskunde waar de leerlingen hun kennis van het vorige jaar opfrissen en opnieuw testen. Pas dan wordt in Nederlands een vergelijking gemaakt tussen enerzijds het relatief eenvoudige maar literair goed geschreven boekje Wij zijn het klimaat, van de Vlaamse Anuna De Wever en Kyra Gantois, dat zich eerder in het kamp van system change situeert, en anderzijds het eveneens vrij korte, maar iets moeilijkere Ecomodernistisch manifest, van o.a. Linus Blomqvist en Stewart Brand (opgenomen in Visscher M., Bodelier R. e.a., Ecomodernisme, NwA’dam, 2017).

Vervolgens gaat de kennislijn naar Wiskunde, waar wordt gewerkt rond het IPCC Special Report 2018 waarin het IPCC zich meer normatief uitlaat over de eigen data en conclusies dan voorheen.

Terug bij de taalvakken wordt in Engels ofwel Decoupling debunked van het EEB ofwel Dark thoughts on ecomodernism van Chris Smaje geanalyseerd. De leerlingen kunnen zo tot het inzicht komen dat ondanks de misschien eenvoudige taal en de, in vergelijking met het werk van de ecomodernisten, ogenschijnlijk wat weinig onderbouwde argumentatie in Wij zijn het klimaat, de positie van rechtvaardige transitie toch ernstig moet worden genomen.

In Biologie/Natuurwetenschappen wordt de volgende week het beeld van de milieucrisis vervolledigd met Limits revisited van de UK All Party Parliamentary Group on the Limits to Growth, dat op basis van de data en inzichten van het vermaarde Stockholm Resilience Centre aangeeft dat er naast klimaatverandering nog ecologische ontwikkelingen zijn, zoals de drastische terugloop van de biodiversiteit, die voor het menselijke milieu kritieke drempelwaarden dreigen te overschrijden.

De idee of het concept van fundamentele limieten aan de menselijke economie wordt ook in Frans duidelijk gemaakt aan de hand van het hoofdstuk Le mur écologique uit Hervé Kempf, Fin de l’Occident, naissance du monde, Seuil, 2013. De idee van limieten (aan de groei) – een inzicht dat reeds begin jaren zeventig van de vorige eeuw door de Club van Rome werd gepropageerd – ligt ook moeilijk voor de ecomodernisten, waardoor de leerlingen nog een thema voor kritisch onderzoek naar de centrale tegenstelling of breuklijn werd aangeboden.

In Geschiedenis wordt, met de hulp van de algemene coördinatie, vervolgens ook vanuit het wereld-systeemdenken kritisch naar modernisering en de fundamentele kwestie onder studie gekeken: hoe verhoudt modernisering zich met het mondiale moderne wereld-systeem waarin we leven? Dat rondt de analyse fase af.

De leerlingen proberen nu in hun project-map een algemene mind-map te maken van het project tot nu toe, en werken hun reflectie af. Zij zouden, rond het begin van de examenperiode, hun onderzoeksvraag en verdere onderzoeksplan moeten klaar hebben. In de examenperiode krijgen zij ook kennis- en inzichtvragen over de vermelde inhouden.

Fase 3. Waarden & Alternatieven

Na de kerstvakantie wordt het project terug opgestart met het werk aan een tussentijdse tentoonstelling en infoavond voor de ouders, buurt en organisaties waar de leerlingen service-leren. De voorbereiding gebeurt in enkele leerpraktijken die de culturele en kunstzinnige vaardigheden aanspreken, ondersteund door Antwerpse kunstenaars. De leerlingen werken in groepjes aan de verwerking van de informatie uit de analysefase door per vak een kunstwerk te maken en daarbij ook een toepasselijke slogan te verzinnen die op een grote poster terechtkomt. Ook op panelen wordt het project voor het publiek inzichtelijk gemaakt. Tijdens de infoavond staat de kleine tentoonstelling klaar. Enkele leerlingen overlopen het project voor het gezeten publiek, om het leerproces in eigen handen te leren nemen. Bezoekers kunnen een oordeel formuleren en in de bus voor de jury droppen.

Verder zitten in deze fase twee elkaar ondersteunende onderdelen: een interlevensbeschouwelijke dialoog (ILD) en een debat competitie. De leerlingen leren de kneepjes van het competitie debatteren in enkele weken, en krijgen vervolgens een artikelmap ingedeeld met drie stellingen voor de eigenlijke wedstrijd, die zal doorgaan op AP Hogeschool. De laatste stelling, rond de ecologische breuklijn, brengt een reeks artikels uit kranten en online tijdschriften samen, die een overzicht geven van de verschillende politiek ecologische visies: ecomodernisme, ecologisme, ecorealisme, ecosocialisme. In de voorafgaande ILD worden de zaken zo georganiseerd dat de verschillende visies worden ingeleid en de leerlingen hun mening beginnen vormen over de politieke dimensie. Een van de twee andere stellingen draait rond democratie en burgerlijke ongehoorzaamheid.

Fase 4. Opinies van anderen

In deze voorlaatste fase werken de leerlingen hun OC af en wordt een politiek debat voorbereid en georganiseerd.

Tijdens de lessen Geschiedenis (eventueel met ondersteuning in alle levensbeschouwelijke vakken) wordt het milieuprogramma van de verschillende politieke partijen kritisch tegen het licht van de verworven kennis en inzichten gehouden. De voornaamste bedoeling is hier dat alle leerlingen minstens twee kritische vragen weten voor te bereiden voor de politici die zij naar school zullen uitnodigen. Die vragen dienen gebaseerd te zijn op wat de leerlingen als hun voornaamste inzichten beschouwen die ze in dit project hebben bijgeleerd.

Het politieke debat is in de eerste plaats bedoeld als debat tussen politici onderling en tussen politici en leerlingen. Leerkrachten kunnen wel nog ondersteunen door de te bespreken thema’s, indien nodig of wanneer de leerlingen dat toch nog onvoldoende zouden doen, zoveel mogelijk toe te spitsen op de breuklijn of het centrale onderwerp van dit WELT project.

Fase 5. Standpunt

Midden mei wordt alles terug overzichtelijk gepresenteerd tijdens het moment van jeugdstadhuis, dat samen met de twee andere scholen en de algemene coördinatie zal worden voorbereid. Achteraf wordt zowel bij leerlingen als leerkrachten en deelnemende organisaties nog een enquête afgenomen voor onderzoek.

Didactisch WELT schema

klik op een link voor overzicht van de fase en impressies, alsook de verkorte lesvoorbereiding (na uitvoering)

FASES PROJECT

KENNISLUIK

DOE-LUIK

JURY & (ZELF) EVALUATIE

PROBLEEM

6U

Inleiding (Alle)

Starthappening "Project ECO"

Opstart SKILLSLAB A: 0C &
service-leren

Y4C

Reflecties

ANALYSE

12U

De crisis in geo-ecologisch perspectiel
(Aardr.)

Klimaatverandering(Wisk.)

Grenzen(Bio./Natuurwetn.)

Modernisering - MWS (Gsch)

Wij zijn het klimaat & Ecomodern.
manifest (Ndl.)

Decoupling debunked (Eng.)

Lemur écologique (Frans)

Presentatie service-leren en
onderzoeksvraag OC

Vakgebonden

Reflecties

WAARDEN & ALTERNATIEVEN

6U

ILC 'Verdinglijking en vervreemding
(LBV)

Pol-economische alternatiever
(Gesch./Eco.)

Info-avond (Alle)

SKILLSLAB B: OC - poolvak ondersteuning

Interviews (Talen)

Debatcompetitie(LBV/Alle)

Ouders, buurt, kennissen, orgs.
(service-leren)

Vakgebonden

Reflortine

OPINIES VAN ANDEREN

5U

Milieu bij de partijen (Gesch)

Politiek debat (LBV/Alle) en indienen OC

Vakgebonden

Reflecties

STANDPUNT

3U

Het Jeugdstadhuis

Jury en de stad Antweroen