malcolm-x-Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Open vs. gesloten samenleving

PROJECT TITEL

WELT project Lyc. Pestalozzi 3de graad | Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Breuklijn open vs. gesloten samenleving

Probleemstelling

Hoe pakken we racisme en discriminatie aan zonder extremisme?

 Totale tijdsduur

78 lesuren + Projectmap / OC

Voornaamste leerdoelen

Leerlingen een wereld-systeem analyse van racisme bijbrengen; Leerlingen leren zich te verzetten tegen extremisme; Leerlingen hun actieve engagement leren kaderen in de rechtstaat en vertegenwoordigende democratie; Leerlingen meer inspraak in de stad geven

BETROKKEN SLEUTELCOMPETENTIES EN BOUWSTENEN

Gezondheid: Het mentaal welbevinden opbouwen, onderhouden en versterken; Nederlands: Nederlands gebruiken als communicatiemiddel; Literatuur in het Nederlands beleven; Andere talen: Andere talen gebruiken als communicatiemiddel; Kenmerken en principes inzetten; Literatuur in vreemde talen beleven; Leren Leren: Zichzelf als lerende begrijpen; Geschikte activiteiten, strategieën en tools inzetten; Een onderzoeksprobleem verkennen; Leerproces reguleren; Samen het leerproces vormgeven; Domeinspecifieke terminologie, symbolen en voorstellingen hanteren; Burgerschap: Identiteit; Diversiteit in het samenleven; Actief participeren aan de samenleving; Democratische besluitvorming; Democratische principes duiden; Kritisch benaderen van maatschappelijke ontwikkelingen; Digitale vaardigheden: Digitale media gebruiken om te creëren; Cultureel bewustzijn en culturele expressie: Uitingen van kunst en cultuur beleven en waarderen; Uitingen duiden in de context; Verbeelding gericht inzetten bij het creëeren van artistiek werk; Ruimtelijk bewustzijn: Personen, plaatsen, patronen en processen situeren in ruimte en tijd; Plaatsbegrip hanteren om gebeurtenissen te situeren; Ruimtelijke patronen en processen verklaren; Economische en financiële competenties: reflecteren over de werking van markten en de economie als systeem; Historisch bewustzijn: Historische fenomenen situeren vanuit historisch referentiekader; Kritisch reflecteren met en over bronnen; Tot beargumenteerde historische beeldvorming komen; Over relatie tussen verleden, heden en toekomst reflecteren; Wiskunde, exacte wetenschappen en technologie: Getallenleer; Inzicht ontwikkelen in en omgaan met data; Analyseren en problemen oplossen met analyseren en mathematiseren; Ondernemingszin: Opportuniteit zien en creatief verkennen; Uitvoerbaarheid verkennen en stapsgewijs uitvoeren; (Duurzame) keuzes maken; Interlevensbeschouwelijke competenties

COHERENTIETEKST

Aanleiding (verband met breuklijn)

Het leven van Malcolm X laat zich indelen in drie perioden. Een eerste waarin hij zich als kleine crimineel individueel wou opwerken en zich ook affirmeerde aan de zichtbare tekens van de blanke meerderheidscultuur. Een tweede vangt aan na zijn bekering tot moslim in de gevangenis, waarbij hij ook kennismaakt met de geschiedenis van slavernij en discriminatie van zwarten in de VS. Daarin keerde hij zich als vooraanstaand lid van de Nation of Islam tegen het racisme met een pleidooi voor segregatie van de zwarte en blanke gemeenschappen, dat vaak grensde aan extremisme en haat prediken. En een derde, die aanvangt met zijn bedevaart naar Mekka, waarin hij afstand neemt van culturele segregatie en met een meer democratische attitude zal opkomen voor gelijke rechten.

Zo bekeken vormt zijn leven een bruikbare metafoor en leidraad voor een WELT project burgerschap, dat kan worden ingezet tegen racisme en tendensen van extremisme, bij zowel autochtone jongeren als jongeren met een meer recente familiegeschiedenis in migratie en nieuwkomers. Niet alleen kan worden gewerkt rond de gevolgen van criminaliteit en de beperkingen van het individualisme. Leerlingen kunnen ook de realiteit van racisme beter leren kennen én krijgen ook de boodschap mee dat segregatie en extremisme geen goede antwoorden zijn.

Zij zijn immers mede het gevolg van een verkeerde verklaring van racisme, nl. een in termen van gepolariseerde rassen/culturen in plaats van politiek economische mechanismen in het moderne wereld-systeem, die dwars door culturen werkzaam zijn. Extremisme als attitude – uitdrukking van de overtuiging dat je de waarheid in pacht hebt en bereid zijn daarvoor geweld te gebruiken – maakt dat men de collectieve mogelijkheden van de (vertegenwoordigende) democratie onbenut laat, en zo een open samenleving gefundeerd op de rechtstaat, liberale vrijheden en mensenrechten, bij voorbaat uitsluit. Het doel van ons WELT project is om de les van Malcolm aan te wenden voor de democratische strijd voor een meer rechtvaardige mondiale samenleving.

Fase 1. Probleemstelling

Het project vangt aan met een starthappening in 2 delen waarbij de algemene coördinatie samen met zoveel mogelijk betrokken leerkrachten en organisaties een inleiding of overzicht van het project geven aan alle deelnemende leerlingen.

In het eerste deel wordt eerst een enquête bij de leerlingen afgenomen om de voorkennis te peilen. Daarna volgt het algemene overzicht van Het Jeugdstadhuis en overloopt de algemene coördinatie de fasen van het project.

Vervolgens houden de leerlingen een klasgesprek over enkele voorbeelden van racisme waarmee zij zelf te maken hebben gekregen, waarna de coördinatie hen vertelt over Malcolm X en waarom diens optreden vandaag nog steeds relevant is. De leerkracht Geschiedenis sluit daarop aan door de leerlingen te vertellen dat zij, al dan niet gekoppeld aan hun OC, ook een actua-map ‘Racisme, imperialisme en Noord-Zuid verhouding’ zullen bijhouden in het kader van doorlopend onderzoek voor het vak Geschiedenis, en dat zij ook over het verloop en de inhoud van het project zullen reflecteren op minstens 6 momenten van het jaar.

De leerlingen krijgen vervolgens de tijd om met hun leerkrachten een eerste idee te bedenken voor hun OC/onderzoek in Geschiedenis en extra deelprojecten te verzinnen die het project inhoudelijk kunnen verrijken of bekendmaken. Een mogelijkheid zou zijn om iets te ondernemen rond Belgisch Congo en het vernieuwde Afrika Museum waarbij ook het vak Frans kan worden betrokken. Tevens wordt uitdrukkelijk meegegeven dat de lln. ook in onderlinge overeenstemming en op eigen initiatief kunnen deelnemen aan acties of deze zelf organiseren ten voordele van een kwestie die in het project wordt behandeld. Ook wordt de mogelijkheid geboden om van de verschillende onderdelen een foto & beeldreportage te maken.

Tijdens het tweede deel, op een andere dag, wordt de film Malcolm X vertoond en het gelijknamige boekje van Fikry El Azzouzi uitgedeeld. Nadien volgt een klasdiscussie en een tweede brainstorm over mogelijke onderwerpen voor OC, de actua-map en deelprojecten.

Fase 2. Analyse

In de fase van analyse ligt de klemtoon (in het kennisluik) gedurende weken op een grondige wetenschappelijke analyse van racisme en de rol daarvan in onze wereld. In het doe-luik worden in dezelfde periode de slam poetry wedstrijd en de Malcolm interviews voorbereid.

De kennislijn start bij Gedragswetenschappen of Geschiedenis, waar zal worden gewerkt rond ‘Hoe kijk ik naar de ander die anders is dan ik?’ van Studio Globo. Hier staat vooral een heldere verduidelijking (tot op hoogte herhaling uit eerdere graden) van centrale begrippen zoals vooroordelen en stereotypering, discriminatie en racisme centraal, en wordt met filmfragmenten en actieve werkvormen ingegaan op racisme in Vlaanderen. In Wiskunde zal daarop verder worden gewerkt met data van racisme in Vlaanderen uit o.a. de Vlaamse migratie en integratiemonitor, teneinde van bij aanvang met een zo correct mogelijk beeld van de toestand van discriminatie in eigen regio te kunnen werken en de lln. indien nodig te vragen hun eigen beeld daarvan bij te stellen.

Het doe-luik wordt in Nederlands of Seminarie opgestart door rond de tekst Malcolm X van Fikry El Azzouzi te werken, als illustratie van de actualiteit van Malcolm X voor Vlaanderen vandaag en als insteek voor de interviews die later, in de fase waarden en alternatieven, zullen starten. In Engels wordt het doe-luik verder gezet en zal rond een toespraak van Malcolm X worden gewerkt met oog op de voorbereiding van een slam poetry wedstrijd rond racisme tijdens de infoavond die de analyse fase zal afsluiten. De toespraak geeft meteen ook een aanzet om de bredere wereld en geschiedenis in beeld te gaan brengen met oog op verklaring van het wereldwijde racisme. Verderop in het project zullen de inzichten van Malcolm evenwel ook kritisch tegen het licht worden gehouden van het wereldsysteemdenken.

Terug in het kennisluik wordt in Duits een tweede aanzet tot historische verruiming en verdieping gegeven door te werken onder de titel Deutschland im 20. Jahrhundert: Die Machtergreifung Hitlers, Weltkrieg 2, Ost- versus West-Berlin mit link nach RAF und Kommunismus versus Kapitalismus. De bedoeling is hier te vermijden dat racisme teveel zou worden toegespitst op het racisme tegen hedendaagse moslims én om dit WELT project ook een steunpunt in herinneringseducatie mee te geven, dat bovendien van belang zal blijken in het volgende onderdeel en ook later in het project wanneer wordt ingegaan op de wortels van de politieke partij VB in de collaboratie.

Vervolgens wordt in Aardrijkskunde het wetenschappelijke artikel van Kesteloot C. & Dedecker P., Territoria en migraties als geografische factoren van racisme behandeld, teneinde het onderscheid en ruimtelijke patroon aan te leren van primair racisme, wanhoopsracisme in de steden, distantiëringsracisme in de stedelijke randgemeenten en electoraal racisme. Wanhoopsracisme en electoraal racisme worden daarbij geïllustreerd door korte fragmenten uit respectievelijk Kassablanka, een Vlaamse film over racisme in een arme wijk in Antwerpen, en La façe cachée du VB, een film en documentaire die volledig zullen worden bekeken tijdens de uren levensbeschouwelijke vakken in de fase waarden en alternatieven.

Ter ondersteuning van wat in zowel Duits als Aardrijkskunde over het klassieke rassen-racisme aan bod kwam, wordt in het doe-luik met Biologie een uitstap ondernomen naar het natuurhistorisch museum te Brussel om het ontstaan, de verschillen en gelijkenissen in de menselijke soort volgens hedendaagse wetenschappelijke inzichten te bekijken en de rassentheorie(ën) te ontkrachten.

Economische neergang, stagnatie of depressie, is een van de verklarende factoren van racisme, zoals reeds in Aardrijkskunde en Duits werd meegegeven. In Economie wordt nu, terug in het kennisluik, verder op deze economische factor ingegaan door het belichten van centrale begrippen als hoogconjunctuur, laagconjunctuur, begroting, en enkele klassiek economische opvattingen van Keynesianen en aanbodeconomen. De fase van analyse wordt in het kennisluik afgesloten door een terugblik of samenvatting van al het voorgaande in Geschiedenis. Daarbij wordt de toespraak van Malcolm X ook kritisch tegen het licht gehouden van de verworven inzichten en het wereld-systeemdenken.

In het vak Geschiedenis werd intussen ook hard gewerkt aan de actua-map en het onderzoek. Alles wordt nu samengebracht en systematisch geordend ter voorbereiding van een tentoonstelling op de infoavond die ten laatste eind november wordt gehouden voor ouders, buurt en jury (betrokken leerkrachten en vertegenwoordigers van organisaties die een eerste keer hun algemene oordeel neerschrijven en uitspreken). De leerlingen presenteren en beoordelen hun eigen leerproces zowel op school als tijdens het service-leren, de slam poetry wedstrijd besluit de avond.

Fase 3. Waarden en Alternatieven

In de fase van waarden en alternatieven, die aanvangt na de kerstvakantie, staan het werk van de levensbeschouwelijke vakken en de Malcolm interviews centraal. Hier gaat het om welke waarden en rechten door racisme bedreigd en geschonden worden én wat daartegen kan worden ondernomen. In de LBV wordt gewerkt rond ‘racisme en burgerschap’, met o.a. 2 films en een documentaire. De opbouw staat toe de voornaamste inzichten uit de analysefase te herhalen en nu ook toe te passen in de reflectie en menings-vorming. Dit drieluik wordt bij voorkeur samen in co-teaching ondernomen.

De eerste film Kassablanka speelt zich op lokaal niveau af. Twee Antwerpse gezinnen, een met een extreemrechtse autochtone vader en een met een conservatief islamitische vader, wonen in hetzelfde woonblok wanneer in 2000 Zwarte Zondag op komst is. De film (uit 2003) toont hun onderlinge gelijkenissen en opborrelende geschillen door de combinatie van vooroordelen, autoritarisme en onderliggende frustratie door werkloosheid en armoede. De leerlingen wordt in een klasgesprek nadien gevraagd kritisch te reflecteren over a) de film als beeld van racisme b) het gedrag van de verschillende personages c) mogelijke oplossingen, en daarbij zoveel mogelijk inzichten uit de fase van analyse te gebruiken. Enkele leerlingen met verschillende maar degelijke meningen worden uitgekozen of aangeduid om in een volgende les een meer gestructureerde voordracht voor de klas te houden.

De documentaire La face cachée du VB speelt zich af op regionaal of nationaal vlak en sluit aan op de eerste film. De documentaire gaat immers in op de geschiedenis van de politieke partij VB en diens veroordeling voor racisme. Na het bekijken van deze documentaire volgt een kort klasgesprek over wat de lln. het best onthouden hebben. Bij deze documentaire wordt ook de bundel voor de lln. over de eigenschappen van de vertegenwoordigende democratie behandeld. Deze worden uitgelegd en verwerkt, en nadien vergeleken met de praktijken en ideologie van het Vlaams Blok als voorbeeld van extreemrechts in Europa. Hierbij wordt samengewerkt met een specialist.

De film Layla vertelt het verhaal van een  18-jarige moslima, die door racisme en invloed van islamitisch extremisme via het net radicaliseert, breekt met haar familie en met haar man naar het Midden-Oosten vertrekt. Daar ontdekt ze dat haar man als zelfmoordterrorist zal worden ingezet voor een religieus-politiek doel. Na het bekijken van deze film volgt een lezing door een specialist (de)radicalisering die een moderne rationalistische versie van Islam voorstaat. De leerlingen dienen de specialist goed onderbouwde vragen te kunnen voorleggen die zij eerst schriftelijk hebben voorbereid.

Tijdens de weken van het LBV drieluik, en nog enige tijd nadien, worden in het doe-luik de Malcolm interviews ondernomen. In de taalvakken bereiden de lln. in kleine teams degelijke interviews voor over het belang van Malcolm X, racisme en politiek, die zij zullen afnemen van volgens hen ‘wijze mensen’. In deze interviews worden de voornaamste inzichten die de leerlingen tot nu leerden verwerkt te zijn. Deze interviews, waarvan een opname en/of schriftelijke neerslag wordt verwacht, mogen ook worden opgenomen als gedeeltelijke invulling van de fase opinie van anderen.

In het kennisluik gaan de LBV verder met een interlevensbeschouwelijke dialoog rond ‘levensbeschouwing en politiek engagement’. Terwijl de leerkrachten elk om de beurt de relatie tussen hun levensbeschouwing, lesgeven en sociaal/politiek engagement bespreken, zoeken de lln. naar gelijkenissen en verschillen, en zullen zij op basis daarvan reflecteren over de moeilijkheden en kansen voor interlevensbeschouwelijk samenleven: staan de verschillen een open samenleving in de weg?

De fase van waarden en alternatieven wordt afgerond met een  debatcompetitie rond een reeks stellingen die de leerlingen terug zullen doen nadenken over de inzichten die ze tijdens het project hebben bijgeleerd. Na een of twee inleidende lessen over debatteren in competitiemodel, wordt gedurende een halve tot volledige schooldag een heuse debatcompetitie gehouden waarbij ook de jury aanwezig is.

Fase 4. Opinies van anderen

Eind maart begin april zijn de Malcolm interviews afgelopen, nadert het uitschrijven van OC of het lopend onderzoek in Geschiedenis, en hebben de leerlingen reeds aardig wat bagage om hun mening te vormen. Zij dienen een onderbouwde mening te kunnen formuleren zowel over de algemene kwestie hoe een meer open samenleving zonder racisme bereikt zou kunnen worden als over hun gekozen en meer bijzonder onderzoeksprobleem. Vooraleer zij deze definitief maken, volgen nog de twee onderdelen van de fase opinie van anderen.

In de taalvakken of Seminarie worden de afgenomen interviews beurtelings gepresenteerd. Hieruit zullen de leerlingen nog aardig wat leren en verschillende extra vragen destilleren. Daarnaast wordt gedurende twee weken in de LBV en/of Geschiedenis een politiek debat voorbereid, dat doorgaat na Pasen en waarbij vertegenwoordigers van politieke partijen met specialisten in debat zullen gaan over integratie en racisme in de stad. Als inhoudelijke voorbereiding onderzoeken de lln. programmavoorstellen en tussenkomsten in de media van de genodigde gasten. Zodat zij bij het debat ook zelf zinnige vragen kunnen stellen en hun eigen politieke voorkeur kunnen bepalen.

Fase 5. Standpunt

In de loop van de maand mei presenteren leerkrachten en leerlingen het project en de standpunten bij de onderzochte problemen aan een zo groot en ruim mogelijk publiek in de stad, samen met projecten van twee andere scholen: Het Jeugdstadhuis. Het project wordt na een laatste jurering met een feest of party afgesloten.

Didactisch WELT schema

klik op een link voor overzicht van de fase en impressies, alsook de verkorte lesvoorbereiding (na uitvoering)

FASES PROJECT

KENNISLUIK

DOE-LUIK

JURY & (ZELF) EVALUATIE

PROBLEEM

6U

Inleiding (Alle

Starthappening "Malcolm X"

Gastspreker

Reflecties

ANALYSE

12U

Kijken naar de ander (GW i.s.m.
Studio Globo)

Racisme in Vlaanderen (Wisk.)

Deutschland in 20.Jaherhundert
(Duits)

Geografe van racisme (Aardr.)

Stagnate (Eco.)

Terugblik(Gesch.)

Tekst 1 Malcolm X

Voorbereiding Malcolm interviews
(Ndl/CW)

Extra muros

Tekst 2 Malcolm X

Voorbereiding Slam Poetry (Eng.)

Infoavond

Vakgebonden evaluaties

Reflecties, Jury

WAARDEN & ALTERNATIEVEN

6U

Racisme en burgerschap (LBV)

Levensoeschouwin.en politiek
crIgagementIlBV)

Malcolm interviews (talen)

Debatcompetetitie (LBV i.s.m. Atlas)

Vakgebonden

Reflortine

OPINIES VAN ANDEREN

5U

Voorbereiding politiek debat
(LBV)

Pres. Malcolm Interviews & Politiek debat (Alle)

Peerevaluatie, Jury

STANDPUNT

3U

Het Jeugdstadhuis

Jury en de stad Antweroen