DIVERSITEIT IN ANTWERPEN

Verkorte lesvoorbereiding

Analyse – kennisluik onderdeel 1

Duur 1 lesuur/2 lesuren.

Voornaamste leerdoelen (sleutelcompetenties, bouwstenen en eindterm nrs.)

 • Digitale competentie en mediawijsheid (transversaal): digitale media en toepassingen gebruiken (4.1).
 • Wiskunde, exacte wetenschappen en technologie (vakspecifiek): inzicht ontwikkelen in en omgaan met data en onzekerheid: zoals kansrekenen en statistiek (6.16, BG 6.7); concepten en methoden inzetten (6.45)
 • Burgerschap (transversaal): dynamiek en gelaagdheid van identiteiten duiden (7.1); diversiteit in samenleven en samenwerken; in dialoog gaan (7.3); geïnformeerd en beargumenteerd met elkaar in dialoog gaan (7.7)
 • Ruimtelijk bewustzijn (vakspecifiek): plaatsen, patronen en processen situeren (9.1)
 • Leren leren (transversaal): geschikte activiteiten, strategieën en tools inzetten (13.3, 13.4, 13.7); leeropvattingen, -proces en –resultaat reguleren (13.14, 13.15, 13.16)

Benodigdheden

 • Computers met internetverbinding
 • Projector voor leerkrachtgestuurde instructie
 • Takenblad Diversiteit

Lesopbouw (acties leerkrachten én leerlingen)

 • De leerkracht(en) duiden de les in de context van het project. “In de film Kassablanka werden problemen aangekaart tussen families van verschillende culturen en afkomst. Willen we weten hoe belangrijk de les van de film is of hoe belangrijk kunnen omgaan met diversiteit (verschillen) is, dan kan een correct beeld van die diversiteit helpen bij het wetenschappelijk onderbouwen van onze mening. Daarvoor ondernemen we in kleine groepjes een (beperkt) statistisch onderzoek op het internet: a.d.h.v. enkele tabellen en berekeningen maken we enkele vergelijkingen tussen steden en gemeenten en gaan we na waar in de stad zich de grootste diversiteit bevindt. Achteraf controleren we onze oorspronkelijke mening over een aantal aspecten van de diversiteit in Vlaanderen en Antwerpen .”
 • Nadat de lln. Deel 1 hebben afgewerkt (oorspronkelijke mening), projecteert en overloopt de leerkracht(en) de online tools ‘Statistiek Vlaanderen’, ‘Stad in cijfers Antwerpen’ (met onderscheid tussen Dashboard en Database, waar kan worden uitgesplitst naar wijk, buurt, … ) en enkele andere websites van gemeenten of steden in cijfers (zoals vb. https://brugge.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Demografie/).
 • De klas wordt verdeeld in groepjes van 4 lln., die elk aan 2 computers de onderzoeksvragen van Deel 2 zullen proberen oplossen door gebruik te maken van de tools, en vervolgens de gevonden antwoorden digitaal handig presenteren.
 • De leerkracht(en) geeft ondersteuning, introduceert of herhaalt indien nodig de kennis van percentage, grafiek, tabel, …
 • Na afloop presenteert ieder groepje een of twee van de gevonden oplossingen, die vervolgens kort besproken worden. Vraag 6 hanteert de leerkracht(en) om het belang van data en onderzoek te onderlijnen en/of feiten van mening te onderscheiden. Tevens kan bij de bespreking van de antwoorden gewezen worden op de complexiteit van de Vlaamse ‘identiteit’ of de culturele meervoudigheid, soms zelfs ‘superdiversiteit’, die zij feitelijk insluit.

Evaluatie

 • Takenblad Diversiteit

Deel 1. Kruis aan

1. In Antwerpen is de diversiteit in vergelijking met Brugge

a) even groot

b) iets kleiner

c) duidelijk kleiner

d) veel kleiner

e) iets groter

f) duidelijk groter

g) veel groter

2. In Vlaanderen is hoeveel % van de bevolking van buitenlandse afkomst (geboren buiten België of minstens 1 ouder geboren buiten België)

a) 10%

b) 20%

c) 30%

d) 40%

e) 50%

f ) 60%

3. In Antwerpen is dat

a) 10%

b) 20%

c) 30%

d) 40%

e) 50%

f ) 60%

4. Inwoners van buitenlandse herkomst in Vlaanderen komen het meest uit

a) Polen

b) Turkije

c) Nederland

d) Marokko

e) China

f ) Congo

Deel 2. Beargumenteer je antwoord a.d.h.v. gevonden tabellen, diagrammen of grafieken (hanteer screenshot of download)

5. Vergelijk Antwerpen met twee andere Vlaamse steden: is de diversiteit volgens jullie groter of kleiner?

6. Controleer ook jullie antwoorden op vragen 2 en 4 uit Deel 1

7. Welke zijn de drie postzones in Antwerpen met het grootste percentage allochtonen?

8. Welke postzone in Antwerpen heeft het grootste aantal autochtonen?

9. Wat is in de stad Antwerpen vandaag de procentuele verhouding tussen allochtonen en autochtonen? En hoe zal deze in de komende jaren evolueren?