INTEGRATIE

Verkorte lesvoorbereiding

Opinies van anderen – kennisluik en doe-luik

Duur 3 lesuren.

Voornaamste leerdoelen (sleutelcompetenties, bouwstenen en eindterm nrs.)

  • Nederlands (vakspecifiek): Nederlands gebruiken als communicatiemiddel (2.4).
  • Sociaal-relationele competenties (transversaal):interpersoonlijke relaties (5.5).
  • Burgerschap (transversaal): geïnformeerd en beargumenteerd met elkaar in dialoog gaan (7.7).
  • Leren leren (transversaal): zichzelf als lerende begrijpen (13.1, 13.2); een onderzoeksprobleem verkennen (13.13); leeropvattingen reguleren (13.14, 13.15, 13.16).

Benodigdheden

  • Projector + geluidsboxen en internetverbinding

Lesopbouw (acties leerkrachten én leerlingen)

  • De leerkracht(en) duidt de les in de context van het project. “Vandaag ontvangen we een expert van Atlas. Atlas voert namens Stad Antwerpen het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit. De expert zal ons dan ook wat meer leren over goed samenleven in diversiteit, en zal het vooral hebben over wat we moeten verstaan onder integratie, assimilatie en segregatie.”
  • De vormingssessie Integratie van Atlas is normaliter gericht op oudere leerlingen, maar de achtergrondkennis en de betrokkenheid bij het thema, die de lln. in dit project hebben verworven, zouden aansluiting mogelijk moeten maken. Om dat te verzekeren, ziet de leekracht(en) er tijdens de sessie op toe dat de lln. tijdig vragen stellen en de nodige bruggetjes tussen nieuwe en gekende stof worden gemaakt. De sessie kan op school worden georganiseerd of kan doorgaan op de locatie van Atlas.
  • Na de sessie worden de lln. in groepjes van 4 verdeeld, die op het net proberen te achterhalen hoe 2 Antwerpse politici van verschillende partijen (een linkse en een rechtse – twee begrippen die kort worden uitgelegd) denken over integratie en inburgering: vinden zij dat daaraan veel of weinig voorwaarden moeten gekoppeld worden, en waarom. En wat vinden de leerlingen er zelf van? Deze opdracht gebeurt bij voorkeur in aanwezigheid van de expert, en vereist geen takenblad (een kort mondeling antwoord op basis van bijvoorbeeld een of twee krantenartikels mag volstaan). Het voornaamste is dat de lln. begrijpen dat het beleid rond integratie en inburgering van grote invloed is op hoe het samenleven in diversiteit verloopt in onze maatschappij, en dat daarover soms sterk verschillende politieke opvattingen bestaan.

Evaluatie

  • Reflectie

Aan het eind van iedere projectdag maken de lln. een kort verslag. Zie Fiche Reflectie. Gezien hier evenwel de fase opinie van anderen eindigt, en de overige tijd van de dag (in de formule van een weekproject) zal worden besteed aan het kunstproject, maken de lln. na de opdracht rond integratie ook meteen hun reflectie.